تنها صفحه رسمی محمد علیزاده بر روی فیس بوک ، این صفحه تنها جهت جلوگیری از بروز مشکلات زیر نظر شخص محمد علیزاده هدایت میشود.
برای ارتباط مستقیم با محمد علیزاده میتوانید به صفحه ی شخصی وی در فیس بوک مراجعه کنید. .. لطفا اطلاع رسانی کنید ... !


https://www.facebook.com/MohammadeAlizadeh
  
 

 
  
تو سایت رسمی محمد علیزاده هم آدرس صفحه ی فیسبوک رسمی موجود است.
www.MohammadAlizadeh.Com
  
تنها صفحه ی رسمی محمد علیزاده در فیس بوک : https://www.facebook.com/MohammadeAlizadeh